Standpunten

Aan het werk

Amsterdam Zuid kenmerkt zich door een mix van creatievelingen, zelfstandig ondernemers en werknemers met verschillende soorten arbeidscontracten. Om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt, moet Amsterdam Zuid zich door middel van stageplekken, eerlijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en diversiteitsbeleid een goede werkgever en opdrachtgever tonen. Voor GroenLinks is werk de beste vorm van sociale zekerheid. Werk bestrijdt armoede, biedt zingeving, stimuleert ontwikkeling en emancipeert. Werk gun je iedereen. 

Fiets en verkeer

GroenLinks wil meer ruimte en veiligheid voor voetganger en fietser. Steeds meer voetgangers en fietsers hebben last van voorbijrazende, zeer vervuilende scooters. Fietspaden lopen tegen hun limiet aan door een groeiend aantal fietsers. De snorfietser en scooter moet wat GroenLinks betreft uitwijken naar de rijweg. 

Wonen in Zuid

Amsterdam Zuid is een groen stadsdeel. Dit komt de leefkwaliteit ten goede. Om dit te behouden en verder te benutten, willen we de groene ruimte waar mogelijk, uitbreiden. Het stadsdeel stimuleert activiteiten, die de groene ruimte ten goede komen eventueel met subsidies. Denk hierbij aan postzegelparkjes, geveltuintjes, drijvende tuinen, boomcirkels, binnentuinen en daktuinen. Ruimte is schaars, dus kiest GroenLinks ook voor verticaal groen langs gevels. En waarom accepteren we dat het water in ons stadsdeel vervuild is; tijd voor een actieplan schoon water! 

Burgers en bestuur

Het stadsdeel geeft samen met bewoners en ondernemers vorm aan de stad. Vaak gaat dat goed en is er overeenstemming over de keuzes die gemaakt worden. Echter, daar waar het knelt moet de overheid duidelijk en transparant zijn. Te vaak worden bewoners onvoldoende actief geïnformeerd over het kappen van een boom of worden bewoners geconfronteerd met een bouwproject waarvan zij niet op de hoogte zijn. Bewoners voelen zich onvoldoende gehoord en niet serieus genomen. Dit moet en kan anders. GroenLinks wil dat de uitvoerende partij, de buurman, de projectontwikkelaar of het stadsdeel bewoners actief informeert en betrekt.

Duurzame energie en klimaat

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ontvouwen zich sneller dan ver- wacht. bovendien worden grondstoffen en energie schaarser en duurder. Groenlinks wil daarom een omschakeling naar een duurzame economie. Amsterdam moet en kan daar het voortouw in nemen. 

Een sociaal zuid

Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Dat zal de komende jaren veel ingrijpende veranderingen met zich meebrengen voor alle bewoners, ook in Amsterdam Zuid.

Een groene economie

GroenLinks wil omschakelen naar een groene, circulaire economie waarin producten worden hergebruikt en we zuinig en slim met onze duurzaam opgewekte energie omgaan. Zo kiezen we in Zuid voor een stimuleringsprogramma voor duurzame ondernemers. Samen met bewoners gaat Amsterdam Zuid werken aan een duurzaam stadsdeel en het versterken van onze gro­­ene lokale economie.