In de soap rondom de bizarre bezuinigingen die de wethouder financiën de stadsdelen oplegt, is inmiddels wel duidelijk geworden dat we hier niet te maken hebben met een wethouder financiën maar met een boekhouder.

Een boekhouder die er geen benul van heeft dat hij een stad bestuurt waar mensen leven en ondernemen, een boekhouder die minachting toont naar de bestuurscommissies die deze mensen in de stadsdelen vertegenwoordigen. 

Dit werd wel pijnlijk duidelijk uit de brief die de wethouder de stadsdelen vorige week stuurde. Een brief die een reactie is op de voorstellen voor invulling van de  'vastgoed'bezuinigingen die de stadsdelen noodgedwongen moesten aanleveren. Uit deze brief is overduidelijk dat de wethouder volstrekt voorbij gaat aan het signaal wat de bestuurscommissies met deze voorstellen overduidelijk afgeven, namelijk dat deze bezuinigingen niet anders in te vullen zijn dan door vergaand in te grijpen in het sociale weefsel van de stad.

Als bestuurscommissie zijn we gehouden zorgvuldige afwegingen te maken bij het besteden van de gemeenschapsgelden die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Voor de huidige ingrijpende bezuinigingen krijgen we echter van de wethouder een spoedprocedure opgedrongen die ons op geen enkel wijze ruimte geeft voor zorgvuldige afweging en besluitvorming.

Inmiddels is er nu weer sprake van een verzachting in de vorm van een zogeheten ‘ingroeibudget’. Deze ‘verzachting’ heeft echter ook een voorwaarde, hij moet namelijk ingezet worden om ‘schoon heel en veilig’ (zaken als afvalinzameling en handhaving) te ontzien, tenzij dit tot knelpunten leidt in het sociale domein. Dit terwijl allang duidelijk is dat deze bezuinigingen bijna uitsluitend knelpunten in het sociale domein zullen opleveren.

Het is duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor deze bizarre bezuinigingen niet bij de bestuurscommissies ligt, maar volledig het college aan te rekenen is. Een college dat voor deze bizarre aanpak kiest en daarbij feitelijk de bestuurscommissies buitenspel zet.

De verantwoording voor de onrust die de afgelopen weken in de stad ontstaan is, over essentiële voorzieningen die gekort dreigen te worden, zoals dagbestedingen, opvang, vervoer voor ouderen, handhaving, het schoon houden van de vervuilende stad of zelfs dreigen te verdwijnen, zoals in Zuid het Natuur en Milieu Team, leg ik dan ook volledig bij dit college. Onrust, onder de gebruikers die afhankelijk zijn van deze voorzieningen, onrust en onzekerheid bij hardwerkende ambtenaren en vrijwilligers over het voortbestaan van al die belangrijke projecten waar ze zich zo voor inzetten.

Ik hoop dat het gezond verstand bij deze wethouder en dit college snel terugkeert. Zo niet reken ik op de inzet van alle fracties in de gemeenteraad, ook de coalitiefracties, om deze bizarre bezuinigingen de komende weken niet deels, maar volledig van tafel te krijgen.

Rocco Piers
Fractievoorzitter GroenLinks bestuurscommissie Zuid