De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom Wijkcentrum De Pijp. Vorig jaar heeft het stadsdeel aangekondigd de subsidie vanuit de portefeuille Sociaal Domein te stoppen per 2021. In eerste instantie lijkt dit logisch, de activiteiten van het wijkcentrum vallen meer onder de thema’s van Democratisering dan van het Sociaal Domein en de stadsdeelcommissie ging er dan ook vanuit dat er subsidie zou komen vanuit Democratisering.

Maar is het eigenlijk wel zo logisch dat de subsidie vanuit Sociaal Domein stopt? Het programma voor de sociale basis spreekt uitdrukkelijk over “samenredzaamheid”, waarbij verschillende bewoners dus elkaar moeten ontmoeten om samen te participeren, binnen dat kader zou het Wijkcentrum best kunnen passen.

Er liggen echter ook andere grote opgaven voor het stadsdeel op het gebied van Sociaal Domein, dus er moeten keuzes gemaakt worden. In dat licht is het misschien te verdedigen om meer in te zetten op preventie voor jeugdigen en minder op participatie voor volwassenen. Maar de stadsdeelcommissie heeft maar heel weinig informatie gekregen over hoe deze keuze nu is gemaakt om het Wijkcentrum niet meer te financieren vanuit het Sociaal Domein. GroenLinks heeft daarom vragen gesteld om boven tafel te krijgen hoe de afweging nu gemaakt is, en die zijn ingediend namens alle vier de partijen in Zuid.

GroenLinks Zuid hecht erg aan het Wijkcentrum, het is de afgelopen het vliegwiel geweest achter vele bewonersinitiatieven, zoals de G250, de Schone Pijp en het Groen Gemaal. Voor veel van die initiatieven blijft geld beschikbaar (zo ook voor het Natuur&Milieuteam Zuid bijvoorbeeld), maar zonder Wijkcentrum is de kans wel kleiner dat er nieuwe bewonersinitiatieven zullen ontstaan. Ook voor de bestaande initiatieven zal het moeilijker worden om te blijven bestaan zonder hulp vanuit het Wijkcentrum. 

Budgetten voor democratisering moeten uit middelen van de centrale stad komen. Maar ondanks een intensief traject met de centrale stad, waarbij het stadsdeel ook betrokken is geweest, om tot een nieuw plan te komen voor een subsidie, bleef het tot na de zomer onduidelijk of de beschikbare middelen voldoende waren om tegemoet te komen aan de wensen van het Wijkcentrum.

Inmiddels lijken de inspanningen aan beide zijden tot een resultaat te gaan leiden: weliswaar een resultaat waarbij scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden, maar waarmee het Wijkcentrum hopelijk haar rol als aanjager van burgerparticipatie op vernieuwende wijze kan voortzetten.

GroenLinks werkt momenteel samen met de VVD aan een ongevraagd advies, met het verzoek om toch een mogelijkheid tot subsidie voor Wijkcentrum te vinden. Het lijkt niet mogelijk dat het Wijkcentrum in haar huidige vorm blijft bestaan, gezien de enorme crisis waar we ons in bevinden en de opgaven waar we voor staan als stad, maar we hopen dat we de vliegwielfunctie kunnen behouden voor ons stadsdeel, zij het in afgeslankte vorm.