Woensdag 20 januari heeft de fractie van GroenLinks een motie in de bestuurscommissie Zuid  in stemming gebracht die het DB opriep participatietrajecten bij herinrichtingen voortaan voorafgaand aan het traject van planvorming in de Bestuurscommissie te bespreken. De motie werd mede ingediend namens het CDA, de PvdO en ZPB, oftewel de complete oppositie.

De motie was een concreet voorstel om de besluiten over het niveau en de invulling van participatie bij herinrichtingen voortaan niet meer door het DB maar door de voltallige bestuurscommisie te laten nemen. Hierdoor zouden alle partijen in de bestuurscommissie gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invulling van haar ogen en oren functie kunnen nemen bij projecten die de directe leefomgeving van inwoners van Zuid aangaan.

Helaas werd deze motie, die tevens opriep tot meer transparantie en communicatie over participatie niet aangenomen. De coalitiepartijen D66, PvdA en VVD stemden tegen.

De gebruikte tegenargumenten van de coalitiepartijen waren soms ronduit curieus. Zo werd de motie door D66 en PvdA niet ambitieus genoeg genoemd. D66 verwees hierbij nog naar de afgelopen oktober vastgestelde participatienota die ambiteuzer zou zijn dan deze motie, terwijl deze motie naar de mening van GroenLinks juist een concreet voorstel voor de invulling hiervan inhield. 

Volgens het Dagelijks Bestuur (DB) van het stadsdeel zou de motie ook maatwerk in de weg staan, terwijl de motie daar juist expliciet toe opriep. Waar GroenLinks opriep tot heldere en openbare besluitvorming over een te volgen participatietraject, zou de motie volgens D66 en PvdA juist oproepen tot het zetten van vinkjes. Ook zou het probleem volgens meerdere partijen meer bij de uitvoering liggen, iets wat volgens GroenLinks juist mede voorkomen kan worden door duidelijke keuzes vooraf.

Waar de motie opriep tot een betere communicatie over participatietrajecten, zouden burgers, volgens het DB, na uitvoeren van de motie juist meer moeten uitpluizen hoe zij betrokken zouden worden. De motie riep juist op tot betere communicatie.

Het vooraf vaststellen van een participatietraject in de bestuurscommissie zou volgens het DB ook te veel tijd kosten. Een bijzonder argument, als gekeken wordt naar de nu al jaren slepende plannen voor de herinrichting van de Van Woustraat, waar de participatie al die jaren naar de mening van GroenLinks marginaal is gebleven. Hier was alle ruimte en tijd om meer ambitie te tonen bij het betrekken van bewoners en ondernemers.

GroenLinks is teleurgesteld dat deze motie het niet gehaald heeft, maar bovenal over de naar haar mening zwakke argumenten die door de coalitiepartijen gehanteerd werden. GroenLinks zal blijven strijden voor het meer ruimte om bewoners en ondernemers uit Zuid te betrekken bij zaken die hun leefomgeving aangaan, en voor meer transparantie bij de besluitvorming hierover.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid