Afgelopen week bleek uit een interview van AT5 met de verantwoordelijk bestuurder in Zuid dat dat de herinrichting van de Van Woustraat pas na voltooiing van de Rode Loper, in 2018, zou kunnen starten.

Tot dusverre werd steeds aangegeven dat de start van de herinrichting van de Van Woustraat afhangt van de planning van het GVB om de tramrails in de Van Woustraat te vernieuwen, waarbij werd uitgegaan van een start in 2017. De relatie met de aanleg van de Rode Loper is voor de fractie van GroenLinks nieuw.

De Ferdinand Bolstraat is al jarenlang afgesloten voor autoverkeer, in het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en Stadhouderskade. De herinrichting van dit gedeelte zal naar mening van GroenLinks geen invloed hebben op de verkeersstromen ter plekke voor zover het autoverkeer betreft. Voor fietsers zal, gezien de afstand, de Van Woustraat nauwelijks een voor de hand liggende omleidingsroute zijn voor de Ferdinand Bolstraat. Wat GroenLinks betreft is er geen reden om met de herinrichting van de Van Woustraat te wachten tot de voltooiing van de Rode Loper.

De fractie van GroenLinks heeft hierover daarom de volgende schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid gesteld

1 – Is de planning van de herinrichting van de Van Woustraat naar mening van het DB afhankelijk van de aanleg van de Rode Loper tussen de Ceintuurbaan en de Stadhouderskade?  Of gaat het om de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat ten zuiden van de Ceintuurbaan?

2 – Indien het antwoord op vraag 1 ‘ja’ is: betekent in deze redenering vertraging bij de aanleg van de Rode Loper automatisch vertraging bij de herinrichting van de Van Woustraat?

3 - Is het DB, net als GroenLinks van mening dat de herinrichting van de Van Woustraat, gezien de lange voorgeschiedenis en de huidige onveilige situatie, de hoogste prioriteit zou moeten krijgen en niet vertraagd mag worden door de aanleg van de Rode Loper? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid,

Nicole van der Waart
BGC-lid Bestuurscommissie

Rocco Piers
Fractievoorzitter GroenLinks