Wat heeft de stadsdeelcommissie gedaan en hoe staan we ervoor?

In april 2018 begonnen we als stadsdeelcommissieleden in Oud-Zuid. De problematiek rond de bouwwoede speelde al langer. Gezien de urgentie zijn we direct met dit thema aan de slag gegaan. In deze blog informeren we u over recente ontwikkelingen en de huidige stand van zaken. Daarnaast roepen we u op deel te nemen aan de participatiebijeenkomsten over de bestemmingsplannen in uw buurt.

 

De problematiek in een notendop

Het gaat goed met de economie en er is, door de hoge vraag naar woningen in Amsterdam, een woningtekort. Hierdoor is het steeds lucratiever geworden om vierkante meters toe te voegen aan woningen. Het realiseren van een uitbouw kan voor mensen die toe zijn aan gezinsuitbreiding echter ook de oplossing zijn die maakt dat ze niet de stad uithoeven. Soms zijn het particulieren die verbouwen, maar vaak ook investeerders en projectontwikkelaars. 

Verbouwingen brengen allerlei ongewenste effecten met zich mee. Overlast veroorzaakt door dieselgeneratoren, lawaai, aantasting van binnentuinen, opdrijvende prijzen van woningen - de lijst is lang. De balans is in onze ogen doorgeslagen. Als stadsdeelcommissie hebben we ons vanaf het begin ingezet de problematiek te agenderen en adviezen uitgebracht die moet bijdragen aan oplossingen. We kunnen stellen dat het onderwerp hoog op de agenda staat van zowel het stadsbestuur als van stadsdeel Zuid, en dat we stukken verder zijn dan in april vorig jaar. 

 

Bijeenkomsten & adviezen

We hebben verschillende bijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond waarin we geluisterd hebben naar bewoners, beleidsmakers, experts en bestuurders. Men kwam in grote getale naar bijeenkomsten van de stadsdeelcommissie, er is actief contact geweest met bewoners en de initiatiefgroep Bouwwoede Oud-Zuid, en we hebben actief contact gehouden met onze collega’s van de stadsdeelcommissies in West en Oost. Bij het bestuur is er door GroenLinks herhaaldelijk op gewezen dat het tijd is voor beperkende maatregelen die de overlast moeten indammen. 

We hebben als stadsdeelcommissie Zuid geadviseerd op belangrijke beleidsstukken, zoals het A2-beleid en bestemmingsplannen. Op initiatief van Marius is geadviseerd het A2-beleid aan te passen. Vanuit het stads(deel)bestuur zijn er - mede op verzoek van de commissie - expertmeetings georganiseerd om dieper in te gaan op de beschikbare juridische instrumenten en oplossingsrichtingen waarmee de problematiek kan worden ingedamd. Het laatste is werk in uitvoering.

 

Ontwikkelingen

Zowel op stedelijk als op stadsdeelniveau is een projectteam in het leven geroepen dat zich moet bekommeren om de bouw-problematiek. Dit betekent dat er vanuit het college van B&W een duidelijke opdracht is gegeven om de oplossingen binnen afzienbare tijd verder te onderzoeken en uit te werken. In Zuid hebben we inmiddels een projectleider die zich op de lokale problematiek richt en onderzoekt of er hier nog oplossingen mogelijk zijn waar niet eerder aan is gedacht. Het Dagelijks Bestuur in Zuid heeft daarnaast besloten relevante beleidsstukken te herzien. 

 

A2-beleid

Een van die relevante beleidsstukken is het zogenaamde A2 beleid. In dit document zijn regels opgenomen die eigenaren de mogelijkheid biedt om af te wijken van het bestemmingsplan (daarover meer hieronder). Het oude A2-beleid was er op gericht regels te versoepelen en daardoor meer mogelijk te maken. In het A2-beleid maakt het stadsdeel een voorselectie die het mogelijk maakt om aanvragen snel af te kunnen handelen zonder per individueel geval het lange en dure proces van een beoordeling opnieuw te hoeven doorlopen. 

Deze liberalisering van de regels was goed denkbaar in economisch slechtere tijden. Tegenwoordig zien we echter dat het de deur opent voor projectontwikkelaars en investeerders. Om de overlast tegen te gaan hebben we daarom geadviseerd een aantal zaken in het A2-beleid aan te passen. De adviespunten zijn geïnspireerd op het advies van GroenLinks collega’s in West, en op initiatief van Marius samen met collega commissiegenoten in de context van Zuid geplaatst. Een groot deel van de aanbevelingen het advies is overgenomen. Zo is de regeling betreffende balkons aangepast, waardoor minder diepe balkons zijn toegestaan, wat weer ten goede komt aan bijvoorbeeld privacy en zonuren van buren. Ook de regeling dakterrassen is aangepast waardoor er nu een beperking geldt van het te bebouwen oppervlak en er is een maximaal bebouwingspercentage van binnentuinen opgenomen, ten behoeve van het behoud van groen. Adviespunten over brede belangenafweging en het verbieden van stapelen van vergunningen is niet overgenomen omdat daar geen juridische grond voor wordt geacht. Benieuwd naar meer toelichting? Neem contact op met Marius via drissenmarius@gmail.com.  

 

Bestemmingsplannen

Het belangrijkste instrument dat de gemeente heeft in de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Hierin wordt juridisch vastgesteld waar gebouwd mag worden, met welke afmetingen en wat voor functie het gebouw krijgt. Mede doordat het onderwerp bouwdynamiek is geagendeerd door de initiatiefgroep, de stadsdeelcommissie en andere gremia, worden een aantal bestemmingsplannen in Zuid geactualiseerd. 

Op basis van participatie via enquêtes en bijeenkomsten met de buurt wordt bekeken of de mogelijkheden die men heeft om uit te bouwen, te onderkelderen, balkons en dakconstructies te realiseren kunnen worden ingeperkt. Veel van de klachten die ons met betrekking tot de bouwwoede hebben bereikt kwamen van buurtgenoten uit de Valeriusbuurt en het Museumkwartier. Als stadsdeelcommissie hebben we het Dagelijks Bestuur geadviseerd te zoeken naar mogelijkheden om het proces van actualisatie van de bestemmingsplannen in deze buurten te versnellen, om de ambitie te vergroten en te zoeken naar vernieuwende manieren van participatie, die ook weer tijdswinst kunnen opleveren. 

 

OPROEP: Neem deel aan de participatiebijeenkomst

Wordt er in uw buurt een bestemmingsplan geactualiseerd? Ga dan naar de participatiebijeenkomsten om te laten horen wat volgens u mogelijk moet zijn binnen de wettelijke kaders gesteld door de nationale overheid en gemeente. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen omdat de participatie voor een groot deel bepaalt welke beleidsregels worden opgenomen. U ontvangt van de gemeente bewonersbrieven over data en tijdstippen waarop bijeenkomsten plaatsvinden. De volgende bestemmingsplannen worden momenteel geactualiseerd:

  • Valeriusbuurt/Museumkwartier

  • Hoofddorppleinbuurt - Schinkelbuurt