Vanaf volgend jaar verandert er veel op het gebied van zorg en welzijn. Drie belangrijke taken van de landelijke overheid, werk (Participatiewet), begeleiding voor cliënten van de AWBZ (dit gaat naar de WMO, waar al een aantal andere zorgtaken op gemeenteniveau zijn georganiseerd) en jeugdzorg, worden overgeheveld naar de gemeenten. Dit gaat gepaard met flinke bezuinigingen.

Afgelopen dinsdag 1 oktober werden de eerste voorbereidende stukken hiervoor besproken in de commissie Samenleven. Het ging om het meerjarenplan sociaal domein, de verordening WMO en de verordening jeugd. Hoewel in het nieuwe bestuurlijk stelsel veel taken bij de centrale stad liggen, ligt er nog een steeds een taak in de stadsdelen, bij de bestuurscommissies, zoals toezicht op de uitvoering en het aanbrengen van accenten, specifiek voor de bewoners in het stadsdeel.

Het bespreken van deze drie stukken was dan voor de fractie ook een belangrijk moment om het dagelijks bestuur van Zuid mee te geven wat belangrijk is, in de ogen van GroenLinks. We hebben een aantal punten ingebracht.

Wij vinden dat in de huidige stukken wel heel weinig is opgenomen over ouderen en hun specifieke problemen. In Zuid wonen relatief veel ouderen en met name veel 85+ers. Één heel specifiek probleem dat deze groep treft, is dat het eigen netwerk steeds kleiner wordt, terwijl dat nu net zo belangrijk is in de nieuwe inrichting van de zorg.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de administratie, de bureaucratie en de stapeling van regelingen die zorghuishoudens treft. Een voordeel van de decentralisaties zou kunnen zijn dat nu de gemeente verantwoordelijk wordt voor het grootste deel van de zorg, hier iets aan gedaan kan worden. Maar vooralsnog zijn er vooral heel veel regelingen, elk met hun eigen administratie.

Ook zien wij graag meer aandacht voor de spanning die de decentralisaties en de bezuinigingen met zich meebrengen. De komende jaren zal een deel van de zorg die nu door professionals wordt uitgevoerd, worden overgenomen door vrijwilligers en mantelzorgers, die nu al vaak zwaar belast worden. Dit brengt spanningen met zich mee, en kan zelfs leiden tot geweld binnen deze relaties. GroenLinks ziet graag dat daar meer aandacht voor komt, dat er wordt ingezet op preventie en op vroege erkenning voor het probleem en dat er wordt nagedacht over mogelijke oplossingen.

Wij hebben ook een voorstel gedaan op het gebied van medezeggenschap. Uit de voorliggende stukken bleek dat er geen plannen waren om op dit gebied iets te organiseren. Omdat zorg straks voor een groot deel op wijkniveau of op stadsdeelniveau wordt uitgevoerd, pleiten wij voor het instellen van een cliëntenraad voor Zuid, waarin mensen die vallen onder de Participatiewet, de WMO en Jeugdzorg zitting nemen. Het combineren van deze drie domeinen is voor ons logisch, omdat de meeste zorghuishoudens te maken zullen krijgen met alledrie deze gebieden. Daarnaast zijn deze cliënten vaak al druk genoeg met hun zorg en zal het vinden van vrijwilligers  voor drie cliëntenraden waarschijnlijk lastig worden. 

De wethouder, Marijn van Ballegooijen, was enthousiast over dit idee en heeft toegezegd dat later in het jaar te willen bespreken met de commissie Samenleven.