Sinds maart 2014 wachten de kinderen van de Merkelbachschool in Buitenveldert en andere gebruikers al op de inrichting van het plein bij de school. Maart 2014 werd een lekkage geconstateerd in de parkeergarage onder het plein van de Merkelbachschool, waarna het schoolplein is ‘schoongeveegd’ ten behoeve van de reparatie van het parkeerdak.  Bij de aanvang van het schooljaar 2014 -2015 was het nog niet gelukt het plein in te richten als schoolplein, waarna de school zelf initiatief heeft genomen om kunst en kleur toe te voegen. Een jaar na dato, in maart 2015 is het plein afgezet ten behoeve van de renovatie van het parkeerdek, de werkzaamheden namen twee maanden in beslag. Hierna is in de meivakantie aangevangen met de herinrichting van het plein, echter die werkzaamheden zijn vervolgens weer stilgelegd. 
Inmiddels is het volgende schooljaar al bijna gestart. Berichtgeving, onder meer in de media (Parool d.d. 27 juli 2015) en schriftelijk vanuit de gemeente richting gebruikers maakt duidelijk dat het ook nu niet gaat lukken om het plein klaar te hebben voor het nieuwe schooljaar.

 

De fractie van GroenLinks heeft hierover op 8 augustus 2015 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de portefeuillehouder:

1. Wanneer is volgens de actuele planning de plein het plein gereed? We bedoelen de realisatie van eindsituatie, geschikt als schoolplein waar sport- en speel-activiteiten voor schoolgaande kinderen gerealiseerd worden.

2. Wat is de status van het ontwerp dat in samenspraak tussen de gebruikers van MFC Binnenhof en projectleiders van de gemeente door Jan van Schaijk (Zandraket) opgesteld is? Klopt het dat dit ontwerp alsnog is afgekeurd, en zo ja om welke redenen?

3. In een bewonersbrief van het stadsdeel aan omwonenden dd 2 juli wordt gesteld dat het voorliggende ontwerp van Zandraket vooral recht doet aan de wensen en ideeën van het bestuur van de Merkelbachschool en dat de wensen van andere gebruikers van het plein zoals het MFC en het kinderdagverblijf en omwonenden nog geïnventariseerd worden. In een brief aan het stadsdeel dd 15 juni hebben voornoemde en andere gebruikers echter hun steun aan het ontwerp van Zandraket uitgesproken en aangegeven dat dit in samenspraak met hen tot stand is gekomen. Waarom wordt in de bewonersbrief dd 2 juli iets anders gesteld? Betekent dit dat er in de tussengelegen periode ontwikkelingen zijn geweest?

4. In hoeverre zijn omwonenden geïnformeerd over voornoemd ontwerp of betrokken bij het opstellen daarvan?

5. Klopt het dat er inmiddels opdracht is gegeven tot het opstellen van een nieuw ontwerp? Zo ja, op welke manier worden de eerder genoemde gebruikers en omwonenden betrokken bij het opstellen van het ontwerp en door wie wordt dit ontwerp gemaakt?

6. In hoeverre kan, in overleg met omwonenden en gebruikers van het plein, alsnog het al opgestelde ontwerp, eventueel met aanpassingen, gerealiseerd worden?

7a. Is het mogelijk een tijdelijke (eventueel verplaatsbare)  inrichting te maken, die bij voorkeur gereed is bij de start van het schooljaar? We denken dan aan goedkope oplossingen zoals bijvoorbeeld het gebruiken van (veilige) boomstammen die in ruime mate beschikbaar zijn na de zomerstorm van 25 juli jl., of een andere oplossing die door de gebruikers en omwonenden gedragen wordt.

7b. Is het mogelijk de Merkelbachschool van een bijdrage te voorzien om de binnenruimte van de school tot een aantrekkelijker verblijfsruimte in de pauzes te maken (zolang er geen uitdagende buitenruimte is)?

7c. Wat zijn de consequenties van een tijdelijke inrichting?

8a. Waarom duurt het zo lang voor de herinrichting van het plein gerealiseerd wordt?

8b. Is het mogelijk het werk zo spoedig mogelijk te gunnen om verdere vertraging te voorkomen?

Namens de fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid, Nicole van der Waart en Rocco Piers.