In de Pijp zal op 7 maart de allereerste burgertop van Amsterdam Zuid plaatsvinden, genaamd de G250: BUURTTOP DE PIJP. Op deze dag zullen 250 bewoners en ondernemers uit De Pijp samen met ambtenaren en politici in gesprek gaan over onderwerpen die in hun buurt spelen. Het bijzondere aan deze buurttop is dat burgers, ambtenaren en politici ook samenwerken in de organisatie en uitwerking van de top.

Veel burgers denken graag mee over zaken in hun eigen wijk. Onder hen bevinden zich vaak ook deskundigen op allerlei gebieden die zich graag inzetten voor hun eigen wijk. Bewoners die de kans willen krijgen zelf de zorg in hun wijk te (laten) organiseren. Burgers die willen meepraten over de inrichting van hun wijk. Mensen die zelf initiatief willen en durven te nemen en toe zijn aan nieuwe vormen van lokale democratie.

Het initiatief voor de buurttop in de Pijp is door zulke bewoners genomen. De uitkomsten van de gesprekken, die op 7 maart door bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici gezamenlijk gevoerd gaan worden, zullen worden aangeboden aan het stadsdeel. Ze zullen vervolgens als input dienen voor het opstellen van de nieuwe gebiedsagenda’s voor Zuid. In deze gebiedsagenda’s worden per wijk de aandachtspunten en prioriteiten voor de komende jaren opgenomen.

Een interessante rol in dit buurttop-project is die van de betrokken politici. Dat burgerparticipatie een steeds grotere rol dient te krijgen, daar zijn de meeste politieke partijen het wel over eens. Maar hoe ga je er mee om op het moment waarop je besluiten moet nemen? Wat doe je als de breed gedragen uitkomst van bijvoorbeeld een burgertop niet overeen komt met je eigen politieke programma? Ga je deze uitkomsten blokkeren met als gevolg frustratie bij betrokken burgers die het gevoel krijgen dat hun inzet tot niets heeft geleid?

Er zijn burgertops waar politici buiten beeld blijven, juist met het idee burgers alle ruimte te geven. Daar is veel voor te zeggen. Diezelfde politici staan echter daarna eveneens voor dit dilemma als besluiten genomen dienen te worden.

Om een dergelijk dilemma deels te voorkomen zou je voorafgaand aan een burgerparticipatieproject kaders kunnen stellen aan de discussie, grenzen vastleggen. Dat voorkomt misschien onwerkbare uitkomsten, maar geeft natuurlijk wel een heel magere invulling aan het begrip burgerparticipatie. Voorbeelden zijn herinrichtingsprojecten waar burgers het idee hebben alleen nog over de kleur van stoeptegels mee te mogen praten.

Natuurlijk spelen er altijd buurt- of wijkoverstijgende belangen waar rekening mee gehouden moet worden. Juist hier is een rol voor diezelfde politici weggelegd: niet door van te voren grenzen aan te geven maar door samen met burgers het gesprek aan te gaan over mogelijkheden, kansen en oplossingen. Als we willen dat burgers zich aan vormen van burgerparticipatie committeren, zullen de politici dat dan ook moeten doen om het project kans van slagen te geven. Juist daarom is de buurttop in deze vorm in De Pijp zo interessant.

De buurttop wordt in korte tijd door een enthousiast team, bestaande uit burgers, ambtenaren en politici gerealiseerd. Wie er op uit is zal achteraf altijd punten vinden om af te dingen, zoals de representativiteit van de deelnemers. Veel belangrijker is echter de vraag of het gaat lukken de leidende rol bij dit project bij burgers te laten liggen. Hoe gaan ambtenaren en politici en hun rol invullen bij de gesprekken? En vooral: hoe gaan bestuurders en politici om met de uitkomsten van de buurttop?

Hoe dan ook, dit gaat een zeer leerzame ervaring worden voor alle betrokken partijen. Het kan zeker weer een grote stap verder zijn op weg naar nieuwe vormen van lokale democratie, waarin ook de rol van politici zal gaan veranderen.

Tot slot: Burgers de kans geven daadwerkelijk meer invloed uit te oefenen op de besteding van budgetten in hun eigen wijk is het doel. Daarnaast zou het mooi zijn als we ook een potje geld zouden kunnen vrijmaken voor buurtinitiatieven. Een potje per stadsdeel (bijvoorbeeld stadsbreed een miljoen), waaruit kleinschalige burgerinitiatieven, die bijvoorbeeld naar aanleiding van een burgertop ontstaan, financieel ondersteund zouden kunnen worden. 

Rocco Piers                             

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid