Na drie maanden zijn de schriftelijke vragen van GroenLinks over het proces rond de herinrichting van de van Woustraat eindelijk beantwoord door het stadsdeelbestuur. Veel positiefs is er helaas niet te melden over deze antwoorden: het stadsdeelbestuur lijkt niet te beseffen dat de huidige tijd vraagt om het betrekken van bewoners en ondernemers bij een dergelijk belangrijk herinrichtingstraject. Verder bevatten de antwoorden tegenstrijdigheden en onduidelijkheden en is inmiddels naar buiten gekomen dat achter de schermen de stadsdeelbestuur een strijd voert met de CVC (Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam) om, tegen de adviezen van deze commissie in, het behoud van parkeerplaatsen voorrang te geven boven het geven van prioriteit aan (veiligheid voor) voetgangers en fietsers bij de herinrichting.

Rocco Piers, fractievoorzitter GroenLinks Zuid

 

 

 

Uit de antwoorden van het stadsdeelbestuur blijkt dat de CVC het stadsdeelbestuur inmiddels herhaaldelijk heeft geadviseerd meer ruimte voor voergangers en fietsers te creëeren door alle parkeervakken op te heffen. De pilot met een maximum snelheid van 30 km bij de huidige inrichting blijkt geen merkbaar effect te hebben op de snelheid van het verkeer in de Van Woustraat.

Hoe het traject rondom de herinrichting verder zal verlopen blijft onduidelijk: bij de beantwoording van vraag 3 is te lezen dat de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid de NVU (Nota van Uitgangspunten) vaststelt, terwijl bij de beantwoording van vraag 4 wordt gesteld dat het college van B&W dit zal doen.

Bij de beantwoording van 6 en 7 wordt bevestigd dat de rol van bewoners tot dusverre zeer beperkt is geweest, maar wordt gemeld dat een participatietraject zal worden gestart. Inmiddels is bekend geworden dat dit participatietraject niets voorstelt: het betreft een enkele voorlichtingsbijeenkomst waar de aanwezigen vragen mogen stellen.

De fractie van GroenLinks is zeer teleurgesteld over de aanpak van het stadsdeelbestuur en roept het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid en de coalitie van D66, VVD en PvdA op alsnog serieus werk te maken van het echt betrekken van bewoners en ondernemers bij deze herinrichting. Daarnaast roept GroenLinks het stadsdeelbestuur op een transparant proces te voeren.