Pleidooi bij het indienen door Rocco Piers

Vanavond hebben we weer eens gezien in dat in ons stadsdeel genoeg mondige en betrokken burgers wonen. In Amsterdam is geen wijk zo in beweging als de Pijp.

De komende maanden staan in de Pijp diverse grote en kleinere projecten op de agenda zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Van Woustraat, het Sarphatipark, de 1e van der Helststraat en wordt gewerkt aan plannen voor het fietsparkeren. Projecten waarbij keuzes gemaakt worden die weer consequenties hebben voor andere projecten zonder dat er sprake is van een heldere overkoepelende visie.

Vandaag nog vernemen we via de media dat het stadsdeelbestuur de van Woustraat met spoed als 30 km zone gaat inrichten, waardoor de straat veiliger wordt, de verkeersdoorstroming beter, en oversteken makkelijker. Los van het feit dat GroenLinks al langer voor een 30 kom zone in ondermeer de Van Woustraat strijdt, bespreken we dit soort maatregelen graag eerst hier en in het kader van een totaalvisie in plaats van dat dat er een beeld ontstaat dat dit er zo doorgedrukt wordt en burgers en wij dit via media moeten vernemen.

De grotere herinrichtingsplannen die we nu vaststellen hebben een levensduur van tientallen jaren. De samenhang tussen deze projecten is belangrijk, een integrale visie daarbij noodzakelijk.

In de door het AB in juli vastgestelde gebiedsagenda voor de Pijp staat als eerste prioritering het opstellen van een integrale wijkvisie om keuzes te kunnen maken met het oog op goede balans tussen wonen en leefbaarheid.

Het opstellen van deze totaalvisie is naar de mening van de fractie van GroenLinks nu urgent gezien de projecten die voor de komende tijd in de Pijp al in de planning staan. Hierbij is naar onze mening nadrukkelijk een rol weggelegd voor burgers en ondernemers uit de Pijp.

Als bestuurscommissie is het onze verantwoordelijkheid om onze ogen en oren functie in De Pijp te vervullen door nu met hen het gesprek aan te gaan over de richting die we met De Pijp op willen, waarbij we over mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen praten en vanzelfsprekend ook over de politieke keuzes die daarbij gemaakt worden.

Burgerparticipatie is een taak voor de politiek. We kunnen de invulling van burgerparticipatie niet volledig neerleggen bij ambtenaren die de herinrichtingsplannen vorm geven.

De op te stellen visie op de toekomstige ontwikkeling van De Pijp kan dan een leidraad zijn bij het opstellen van nota’s van uitgangspunten en herinrichtingsplannen. Bij de participatietrajecten in de ontwerpfase kan dan vooraf duidelijk naar ambtenaren en buurtpanels aangegeven worden wat wel, en wat niet mogelijk is.

Niet onbelangrijk is dat we bij het opstellen van deze visie ook kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

Zo signaleert het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam in een net uitgekomen rapportage, geheten ‘Amsterdamse Trends’ onder meer een verandering in mobiliteit.

Het bezit en gebruik van fietsen, brommers en scooters neemt toe terwijl het autobezit afneemt.  Daarnaast wordt gesignaleerd dat het stallen van fietsen op specifieke plekken in de stad steeds vaker een probleem wordt en dat gezinnen met kinderen en ouderen vaker in de stad blijven wonen waardoor nieuwe behoeftes van bewoners in het gebruik van de openbare ruimte, van het groen en infrastructurele voorzieningen ontstaan. Ook wordt gesignaleerd dat burgers zich vaker voor en tegen plannen organiseren zich vaker voozoals we hier zeker in Zuid ook zien.

Ik hoop dat we vanavond de betrokken burgers en ondernemers uit de Pijp een duidelijk signaal kunnen geven dat we hen serieus nemen, door te besluiten daadwerkelijk en op korte termijn een traject in te zetten om samen met hen tot visie op de openbare ruimte in de Pijp te komen.

De fractie van GroenLinks zou graag zien dat dit traject nog in 2014 wordt vastgesteld, vanzelfsprekend na voorafgaand bespreking in de voorbereidende commissies, om in de eerste helft van 2015 een visie gereed te hebben.

Ook zien we graag dat de planning van nieuwe herinrichtingsplannen afgestemd wordt op het moment waarop deze visie gereed is. Om het gehele AB de kans te geven mede vorm te geven aan dit traject is er bewust voor gekozen de verdere invulling van dit traject in ons initiatiefvoorstel nog open te laten. Natuurlijk zouden we vandaag een veel verdergaand voorstel hebben ingediend, maar ik realiseer me dat dat het nu niet zou halen.

Als bestuurscommissie is onze primaire taakomschrijving dat we de ogen en oren van de gemeenteraad zijn. Ik wil u vragen vanavond niet zozeer aan partijpolitiek te doen maar als lid van de bestuurscommissie voor dit initiatiefvoorstel te stemmen en zo te laten zien dat we nu daadwerkelijk samen met burgers en ondernemers aan de slag gaan om tot een echte overkoepelende totaalvisie op de Pijp te komen.