In de openbare ruimte komt de voetganger er bekaaid vanaf. De stoepen in Amsterdam Zuid zijn op veel plaatsen smal, veelal rommelig en ook worden trottoirs gebruikt als tijdelijke of permanente parkeerplaats voor voertuigen. Dat is raar als we bedenken dat we allemaal op enig moment “voetganger” zijn. Maar juist de meest kwetsbare weggebruikers, mindervaliden, ouders met jonge kinderen en ouderen gebruiken de stoep veruit het meest, en voor juist voor hen zijn de obstakels onoverkomelijk en levensgevaarlijk. Mindervaliden en kinderwagens kunnen niet zomaar langs obstakels bewegen, en zelfs als ze dat kunnen door naar de rijweg uit te wijken, brengen ze zichzelf in levensgevaar.

De stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid is dan ook heel positief over het beleidskader “Ruimte voor de voetganger” en het advies van het dagelijks bestuur, maar GroenLinks en de fracties van de overige partijen willen dat er extra aandacht komt voor mindervaliden, mensen die wandelen met kinderwagens en ouderen.

• Zorg voor voldoende op- en afritjes, en voor geleidelijnen. Let bij op- en afritjes ook op de mogelijkheid om tussentijds van de stoep af te gaan, zodat er bij obstakels een uitwijkmogelijkheid is. 

• De minimale vrije doorgangsruimte is 1,80 meter, maar soms is sprake van een “puntvernauwing”. Dan is het belangrijk dat er aan tenminste één zijde voldoende ruimte overblijft, minimaal 90 cm, en dat ook overhangende objecten op "hoofdhoogte" worden meegerekend. 

• In de praktijk worden stoepen gebruikt om een auto te laden en lossen, zonder dat die andere auto's hindert. Maar met name ouders met kinderen en mindervaliden kunnen dan geen gebruik maken van de stoep en worden gedwongen om het fietspad of de rijweg op te gaan. We willen daarom pleiten voor maatregelen om dit te voorkomen, denk hierbij aan hogere stoepen, banden, bloembakken of de introductie van het Amsterdammertje in Zuid. Zie hiervoor ook het initiatiefvoorstel van Ernsting en Mos (incl. bijgaande foto’s).

• De stadsdeelcommissie is zoals gezegd positief over dit kader, maar voordat alle straten zijn ingericht volgens deze principes duurt nog tientallen jaren. We hebben in Zuid, met name in de Pijp en delen van Oud-Zuid straten waar de stoepen aanzienlijk smaller zijn dan de minimale norm van 1,80. We willen pleiten om daar per locatie te bekijken naar wat de oplossingen zijn om de minimale norm van 1.80 meter te garanderen.

 

Inspraakversie Beleidskader “Ruimte voor de voetganger” 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/941469/1_inspraakversie_beleidskader_ruimte_voor_voetganger_incl_amendement.pdf

 

Adviesaanvraag en conceptadvies DB Zuid:

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/941469/adviesaanvraag_stadsdeelbesturen_-_ruimte_voor_de_voetgangerdbdef.pdf

 

Zeeger & Mos initiatiefvoorstel: 

https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/