Advies aan het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam Zuid, betreffende Huis van de Wijk Lydia,

 

Welzijnsorganisatie Combiwel heeft een brief gestuurd op 13 november jl. aan gebruikers van Huis van de Wijk Lydia waarin wordt aangekondigd dat circa de helft van het complex niet langer beschikbaar zal zijn voor bestaande gebruikers en waarin gebruikers van het te sluiten deel wordt gevraagd op korte termijn om te zien (eventueel onder begeleiding) naar andere locaties in Amsterdam.

Deze brief is ervaren als een zeer abrupte en kille boodschap. Er is in de tussenliggende maand veel kritiek geuit op deze vorm van (non-)communicatie. Gebruikers hebben gedurende tientallen jaren een bloeiend netwerk van buurtactiviteiten opgebouwd, met circa 1400 wekelijkse bezoekers, waarin sociaal kapitaal en zorg zijn opgebouwd. Men vreest dat veel van deze activiteiten een stille dood zullen sterven na een gedwongen verplaatsing.

De buurt betreurt het, en deze mening wordt onderschreven door de stadsdeelcommissie Oud Zuid die heeft gesproken met tientallen gebruikers, dat geen tot weinig pogingen zijn ondernomen om samen met de gebruikers en belanghebbenden in een vroeg stadium te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de sociale en buurtactiviteiten te behouden voor Huize Lydia, in een sluitende begroting en binnen de opdracht van het stadsdeel Zuid aan Combiwel (of in een andere constellatie zonder Combiwel waarin ook de sociale opgave wordt bereikt). 

Het gebrek aan interactie met betrokkenen schuurt pijnlijk met de burgerparticipatie waar het politieke bestuur van de stad Amsterdam zwaar op inzet. Deze onzorgvuldigheid (zowel in het fundamentele proces als het overhaaste traject) jegens de gebruikers en belanghebbenden van Huize Lydia heeft de stadsdeelcommissie overtuigd om op 11 december j.l. twee adviezen te geven aan het dagelijks bestuur (DB).

Deze adviezen zijn overgenomen door het DB en luiden als volgt: 

1. Lange termijn: geef Combiwel – of wie dit traject het beste kan oppakken - opdracht om de planontwikkeling voor de lange termijn in samenspraak met de gebruikers en andere voorzieningen in het omgevingsbereik van Huize Lydia te doen. Dit zonder bij voorbaat alternatieve oplossingen uit te sluiten, en zonder a priori beperkingen op te leggen betreffende vierkante meters en doel/doelgroepen als een ruimere en flexibelere opstelling ook tot de mogelijkheden zou behoren en als die behoud van de huidige of zelfs meer maatschappelijke waarde zou opleveren.

2. In ieder geval vragen we om de termijn van uitplaatsing voor die gebruikers die aangeven dit niet te kunnen realiseren, op te trekken tot de periode dat (zoals beschreven in advies 1) een acceptabele oplossing is gevonden. 

Tijdens de stadsdeelcommissie-vergadering in de wijk op 18 december jl. bleek, tijdens de interactie met betrokkenen dat het omarmde advies nog niet heeft geleid tot een andere benadering van de gebruikers. De aanwezigheid en toelichting van mw. Monique de Vries van Combiwel werd op prijs gesteld maar riep ook weer nieuwe vragen op, bv met betrekking tot verhuur aan nieuwe partijen, de aanpak van achterstallig onderhoud en een beoogde verbouwing. De halvering van Lydia en verplaatsingen van groepen gebruikers worden nog steeds gebruikt als basis voor lange termijn planvorming, zoals ook blijkt uit een tweede brief van Combiwel van 18 december jl. Zulke condities a priori waren uitdrukkelijk uitgesloten in het advies van de stadsdeelcommissie dat vraagt om met open geest naar de uitdaging te kijken. Dit noodzaakt ons dan ook om ons nogmaals tot u de wenden met het volgende advies: 

De stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid vraagt aan het DB om een leidende rol te spelen om de toekomst van Huize Lydia te garanderen, en vragen daarbij het volgende:

a. Zorg dat op korte termijn (januari 2020) alle relevante feiten beschikbaar zijn en worden gedeeld met alle betrokkenen.

b. Installeer een (of meer) werkgroep(en) waarin alle belanghebbenden en betrokkenen gelijkelijk deel nemen en waarin een plan wordt gemaakt dat kan worden getoetst door een klankbordgroep waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd – dit alles onder leiding van een onafhankelijke partij.

c. De opdracht aan de werkgroep(en) moet zijn: behoud zoveel als mogelijk het huidige sociaal kapitaal dat is opgebouwd in Huize Lydia en onderzoek mogelijkheden om dit sociaal kapitaal te vergroten (en daarmee het gebruik van de ruimtes te vergroten, want er is nog capaciteit beschikbaar die momenteel niet wordt benut).

d. Om te beoordelen welke activiteiten het meeste “sociaal kapitaal” vertegenwoordigen, adviseert de stadsdeelcommissie om buurt-gedreven initiatieven extra te waarderen. In de interactie met gebruikers is gebleken dat veel activiteiten zijn opgezet voor en door omwonenden en vrijwilligers, en dat deze activiteiten tal van bijkomende sociaal voordelige effecten hebben (o.a. mantelzorg, sociale contacten).  

e. Besef alstublieft terdege wat op het spel staat. Het afbreken van activiteiten die over lange tijd zijn opgebouwd zijn niet snel herbouwd.

f. Wees flexibel in het beoordelen van de mogelijke oplossingen, neem alle oplossingsrichtingen serieus in overweging, en beoordeel de oplossingen aan de hand van objectieve, toetsbare criteria.

g. Tenslotte vragen we alle participanten om openhartig te zijn met kennis en informatie, opdat het geschonden vertrouwen kan worden hersteld en een vruchtbare samenwerking kan plaatsvinden.

Wellicht ten overvloede: als gekozen volksvertegenwoordigers beschouwen de leden van de stadsdeelcommissie zich uitdrukkelijk als belanghebbende in dit dossier en wensen dan ook betrokken te blijven bij het proces.