Woensdag 30 september werd in de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda van wethouder Litjens besproken. Tijden deze beraadslagingen diende raadslid Zeeger Ernsting namens GroenLinks een amendement in waarin het College opgeroepen wordt met een Agenda Stadsstraten te komen, waarin de plusnettensystematiek richting geeft voor ruimteverdeling in stadsstraten. In dit voorstel wordt expliciet de van Woustraat benoemd als voorbeeld van een stadsstraat waar meer ruimte voor fietsers en voetgangers moet komen ten koste van ruimte voor de (geparkeerde) auto. Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen met steun van o.a. D66, de Pvda, de SP en de PvdO. De VVD en het CDA stemden tegen.

De fractie van GroenLinks Zuid is blij dat de gemeenteraad op deze manier heeft bevestigd dat de fietser en voetganger prioriteit dienen te krijgen bij de herinrichting van de van Woustraat.

Rocco Piers, fractievoorzitter GroenLinks Zuid

De tekst van het aangenomen amendement:

De raad, overwegende dat:
-       In de uitvoeringsagenda voor stadsstraten als de Van Woustraat geen concrete maatregelen, maar slechts vage ‘experimenten door kleine infrastructurele aanpassingen’ (M21) zijn opgenomen, hetgeen verwonderlijk is voor een uitvoeringsagenda.

-       Er in de uitvoeringsagenda voor stadsstraten als de Van Woustraat ook geen keuzes worden gemaakt, maar slechts een opsomming van een drietal keuzemogelijkheden (pagina 33 en 34), hetgeen verwonderlijk is omdat de Mobiliteitsaanpak duidelijk richting geeft voor de aanpak van dit soort straten.

Besluit:
Een maatregel toe te voegen aan het hoofdstuk ‘Meer ruimte’ op pagina 34, te weten: “Conform de uitgangspunten en analyse van de Mobiliteitsaanpak Amsterdam, komt het college met een Agenda Stadsstraten waarbij de plusnettensystematiek richting geeft voor de ruimteverdeling. In een straat als de Van Woustraat, waar plusnetten voetgangers en fietsers samenkomen en ook een tram rijdt, maar dat geen plus- of hoofdnet auto is, moet er dus meer ruimte voor fietsers en voetgangers komen indien nodig ten koste van ruimte voor de (geparkeerde) auto. Omdat dit vaak ook de meest verkeersonveilige straten zijn en er veel bezoekers komen, komt het college in de Agenda Stadsstraten met een nadere prioriteitsstelling en investeringsagenda.”